Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

ALV

ALV

2021-2022_ZSC_Algemene_Ledenvergadering_VPubl.pdf 

Notulen ALV 2021-2022

Opening en mededelingen

Jack van Gils presenteert de ALV. Normaliter dient de ALV vóór het einde van het jaar, dus in dit geval vóór 31 december 2021 gehouden te worden. Door corona is deze uitgesteld tot 31 maart 2022. De begeleidende sheets (met o.a. het contributievoorstel) zijn als bijlage bij de notulen gevoegd.

De notulen van de ALV in 2020 worden door de ALV goedgekeurd.


Ledenaantallen

 • Het aantal jeugdleden neemt af. Dit is een lange termijntrend.
 • Corona zijn we nietttemin goed doorgekomen. Veel verenigingen hebben het zwaar gehad om teams bij elkaar te houden. Dat valt bij ZSC reuze mee.
 • Ook het daaraan gekoppelde thema ‘gezelligheid’ zien we onder invloed daarvan weer op gang komen.
 • We zijn de vrijwilligers in de club beter gaan administreren. Daardoor lijkt het aantal vrijwilligers enorm toegenomen, maar in de praktijk zien we juist dat door vrijwilligers opgepakte taken steeds verder onder druk komen te staan.


Supportersvereniging

 • Alle activiteiten van de supportersvereniging zijn weer opgepakt nadat ook deze tijdens corona goeddeels stilgelegen hebben.
 • Supportersvereniging is gezond en heeft reserves. Op de ALV van 2022 presenteert Winand opnieuw het jaarverslag van de supportersvereniging.
 • Met oog op ruime reserves sponsort de supportersvereniging de op de ALV van 2020 toegezegde (maar door corona nog niet geplaatste) dartborden.


Financiën

 • In 2021 is een commissie opgericht die de taak van penningmeester verlicht, bestaande uit Joost van Beek, Jack van Gils, Nienke Heesterbeek en Erik van Rooij.
 • De vereniging heeft in coronaseizoen 2020-2021 verlies gedraaid:
  • Op voetbalclub staat administratief winst door kwijtschelding huur van de gemeente, coronasubsidies etc.
  • De kantine, met vaste lasten, draait verlies.
  • Jeugdafdeling, doordat zij mee zijn gaan draaien in de vaste lasten (besluit ALV 2020), heeft in wat zwaarder weer gezeten.
  • Onder aan de streep noteren we over seizoen 2020-2021 een verlies van 6.746 euro.
  • Aan vermogen resteert een bedrag van 124.643 euro met een bankstand van 82.398 euro.
 • Kascontrole heeft, vanwege professionaliseringsslag in boekhouding, integraal door het bestuur plaatsgevonden. In aanvulling daarop heeft de kascontolecommissie meegekeken. Zij geven een positief oordeel over het jaarverslag.
 • ALV keurt het financieel jaarverslag goed.
 • Kascontrolecommissie blijft aan en bestaat vanaf dit jaar uit Noud van Beek, Inge Lohman en wordt aangevuld door Daan Neutkens.


Contributievoorstel

 • De voetbalvereniging kost geld.
 • Als belangrijkste nieuwe kostenpost geldt dat er geen vrijwillige schoonmaak meer beschikbaar is. Als gevolg daarvan zijn de schoonmaakkosten fors verhoogd. Dat moeten we contributie opvangen.
 • Contributie-inning via partner NIKKI verloopt voorspoedig (en kost de vereniging geen geld).
 • Om de administratieve last en willekeur in de hoogte van de contributie gelijk te trekken heeft het bestuur gewerkt aan een alternatief contributievoorstel, waarin de jeugd gelijk getrokken wordt en voor de senioren een verhoging doorgevoerd wordt.
 • Het wasgeld wordt in deze verhoging als vast onderdeel van de contributie verwerkt. Teams die zelf wassen krijgen 150 euro uitgekeerd van de voetbalclub.
 • De ALV keurt het contributievoorstel goed.


Toekomst contributie en kosten

Er spelen wat zorgelijke ontwikkelingen rondom de bekostiging van de vereniging. Dat zit in schoonmaak, energie en vrijwilligers.

 • Schoonmaak hebben we moeten uitbesteden (omdat er geen vrijwilligers voor te vinden waren).
 • De energiekosten lopen op. Energie met een nieuw contract kunnen wij niet betalen. Daar moet een oplossing voor komen.
  • 1 van de oplossingen zijn zonnepanelen. Daarover zijn we als bestuur in gesprek met de gemeente. De gemeente wil dat voor ons bekostigen, maar niet op korte termijn. Het bestuur onderhandelt dit verder uit.
  • Voor het beperken van gasgebruik onderzoekt het bestuur met een aantal vrijwilligers en Alwako de mogelijkheden. Door de brand tien jaar geleden is dat bepaald niet eenvoudig.
 • Vrijwilligers: het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Al die vrijwilligersdiensten kunnen we “afkopen” door externe partijen in te huren (zoals nu schoonmaak). Maar dat is geen haalbare kaart voor alle diensten. We moeten als vereniging toch richting een model waarbij we met onze vrijwilligersclub de zaak overeind houden. Dat probleem zien we ook nadrukkelijk in het kantinepersoneel.


Woningbouw Westerhoven-Noord

De gemeente is plannen aan het voorbereiden om woningen te bouwen op het sportpark. Wij staan daar als vereniging in beginsel niet tegen. In die woningen komen de toekomstige leden van ZSC te wonen, waarmee we de positie van de vereniging in het dorp verder versterken. We moeten echter wel velden overhouden om te kunnen blijven voetballen. Onze inzet is duidelijk:

 • Drie sportvelden zijn absoluut noodzakelijk voor het overeind houden van de vereniging.
 • De manier waarop de gemeente daarin faciliteert is ons om het even.
 • De vereniging heeft een positie binnen de klankbordgroep van de gemeente waarin het planvoornemen verder uitgewerkt wordt. Daar zullen wij ons belang duidelijk op tafel leggen. In onze beleving heeft de gemeente oor naar wat wij belangrijk vinden.

 

De grond is van de gemeente; dus de gemeente bepaalt. Wij kunnen wel duidelijk en constructief bijdragen aan een zo goed mogelijk plan. Omdat de gemeente zelf aan zet is, ligt er ook druk op. De gemeente wil deze zomer een concept stedenbouwkundig plan gaan onderzoeken in een bestemmingsplanprocedure.

Als bestuur zitten we bovenop deze ontwikkelingen. Als de leden nodig zijn, zal het bestuur daar actief en luid over communiceren.


ZSC 95 jaar

 • 9 juli gaan we een bescheiden feestje organiseren.
 • Nadrukkelijk aandacht voor jubilarissen.
 • Het hoe en wat wordt verder opgepakt en gecommuniceerd aan de leden door de activiteitencommissie.


Bestuursleden

 • De bezetting van het bestuur blijft ongewijzigd.
 • In gesprek met een potentiële penningsmeester om de financiële commissie te vervolmaken. Nog altijd een vacature.


Rondvraag

 • De contributieverhoging voor komend seizoen moeten op een goede, duidelijke manier gecommuniceerd worden.
 • Kleine goaltjes moeten een opknapbeurt krijgen

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!